COM SOM

COM SOMPRINCIPIS EDUCATIUS
Escola arrelada al Medi
Atenem un alumnat majoritàriament valenciano-parlant que aconsegueixen la correcta parla i escriptura de les dues llengües ( valencià i castellà), en un ambient d’estima per la cultura del nostre poble.
Escola Activa
Fomentem que l’alumnat siga protagonista actiu de la seua formació, i no receptor passiu d’informació.
Escola Científica
Basem l’aprenentatge en una actitud crítica i no dogmàtica front a la realitat.
Escola Ecologista
Potenciem l’equilibri mediambiental amb l’anàlisi crític de les actuacions de les persones sobre el nostre entorn i fomentem actituds positives que integren el desenvolupament humà amb la natura.
Escola Integral
Desenvolupem la personalitat de l’alumnat en totes les seues facetes. Mantenim un procés educatiu personalitzat, amb un seguiment del nostre alumnat.
Escola Coeducativa
Realitzem el procés educatiu sobre criteris coeducatius -llenguatge, gestos i actituds no sexistes-.

OBJECTIUS GENERALS
• Proposar i realitzar activitats que estimulen el pensament científic i l’activitat investigadora.
• Afavorir i potenciar les diferents formes d’expressió que possibiliten l’adquisició d’un estil personal de comunicació.
• Desenvolupar i canalitzar les accions escolars cap a un ambient democràtic que motive el respecte cap als demés: la justícia, el pluralisme i la solidaritat.
• Promoure la formació d’una actitud crítica i creativa, sensible als canvis sòcio-culturals que esdevenen en el món actual.
• Potenciar el desenvolupament de conductes autònomes, mitjançant activitats que impliquen opcions, decisions i assumpcions de responsabilitat.
• Utilitzar la llengua i cultura nostra com a vehicle d’ensenyament.
• Incidir en les famílies per motivar-les, i d’aquesta manera fer-les col·laborar amb el nostre col.legi.

Anuncis